Zawarcie umowy o pracę

Podstawowym sposobem nawiązania stosunku pracy jest zawarcie umowy o pracę. Powstanie stosunku pracy następuje w momencie zawarcia umowy, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób nawiązania stosunku pracy np. poprzez mianowanie, wybór, powołanie itp.. Zawarcie umowy o pracę jest czynnością dwustronną, na mocy której, pracodawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia pracownika, natomiast pracownik zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem określonego rodzaju pracy. W związku z faktem, iż umowa o pracę jest czynnością konsensualną, aby skutecznie doszło do jej zawarcia, niezbędne jest złożenie przez strony tejże umowy, zgodnych oświadczeń woli.

Kodeks pracy w art. 25 szczegółowo określa rodzaje umów o prace na podstawie których dochodzi do powstania stosunku pracy. Podkreślenia wymaga, iż katalog tych umów ma charakter zamknięty. Poza umowami o pracę, o których mowa w treści art. 25 k.p. można wskazać również: spółdzielczą umowę o pracę (art.77 § 1 k.p.), umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (art.194 k.p.), a także umowę o przygotowanie zawodowe pracowników zatrudnionych u pracodawcy będących rzemieślnikami (art. 206 k.p.).

Dokonując charakterystyki umów o pracę pod względem czasu na jaki zostają one zawarte, można je podzielić na umowy zawarte na czas określony i czas nieokreślony. Odnosząc się do umów zawartych na czas określony, to ich podtypy stanowią takie umowy jak: umowa na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy oraz na okres próby, a także umowa zawierana z młodocianym przy wykonywaniu prac lekkich (art. 2001 k.p.). Do umów zawieranych na czas nieokreślony zaliczymy każdą umowę, w której postanowieniach strony nie wskazały terminu jej zakończenia.

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz 141 z poź. zm.).