Umowa zawarta na okres próbny

Charakterystyczne dla umowy zawieranej na okres próbny jest to, że do jej zawarcia dochodzi tylko raz w związku z wykonywaniem danego rodzaju pracy. Do zawarcia tego rodzaju umowy o prace dochodzi w sytuacji, gdy strony chcą zapoznać się z warunkami pracy oraz prawami i obowiązkami związanymi z jej wykonywaniem. Ten typ umowy o pracę jest stosowany przez pracodawców w sytuacji, gdy chcą sprawdzić umiejętności pracownika przed zawarciem z nim umowy właściwej.

Przepisy obowiązującego prawa wprowadzają pewne ograniczenia jeśli chodzi o nawiązywanie umowy na okres próbny. Podkreślenia wymaga, iż niniejsza umowa może być zawarta na czas nie dłuższy niż trzy miesiące oraz może ona poprzedzać zawarcie umów określonego rodzaju, wskazanych w art. 25 § 1 k.p. tj. umowy zawartej na czas określony, nieokreślony bądź na czas wykonywania określonej pracy. W sytuacji gdy umowa na okres próbny zostanie zawarta na okres dłuższy niż ten, który został wskazany w treści art. 25 § 2 k.p., ulega ona rozwiązaniu po upływie terminu wskazanego w tym przepisie.

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz 141 z poź. zm.).