Umowa zawarta na czas zastępstwa

Umowa zawarta na czas zastępstwa jest szczególnym typem umowy zawieranej na czas określony. Do przedmiotowej umowy stosuje się wprost przepisy odnoszące się do umowy zawartej na czas określony w części, w której regulują one dopuszczalności jej rozwiązania (art. 33 k.p. i art. 331 k.p.), a także formę i treść (art. 29 k.p.). Głównym celem tej umowy jest zatrudnianie pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zastępowanego, toteż zaliczana jest ona do umów celowościowych. Przez usprawiedliwioną nieobecność pracownika w miejscu pracy należy rozumieć, każdą niezawinioną przez niego przerwę w świadczeniu pracy. Istotą zastępstwa jest to, iż zastępca powinien wykonywać ten sam rodzaj pracy co pracownik zastępowany. Zawierając umowę na czas zastępstwa, strony mogą swobodnie w jej treści kształtować wysokość wynagrodzenia oraz czas pracy, niezależnie od warunków na jakich zatrudniony jest pracownik zastępowany. Znamiennym jest, iż przedmiotowa umowa nie ulega przedłużeniu na zasadzie art. 177 k.p..

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz 141 z poź. zm.).