Umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy

Z umową zawartą na czas wykonywania określonej pracy mamy do czynienia w sytuacji, gdy strony nie są w stanie określić konkretnego terminu na który umowa ma zostać zawarta, znany jest im jednak rodzaj zadań jakie mają zostać wykonane przez pracownika w ramach zawieranej umowy o pracę. Do tego typu umów nie znajdzie zastosowania art. 251 k.p., dlatego też zawarcie kilku umów na czas wykonywania określonej pracy nie niesie ze sobą skutku w postaci przekształcania ich w umowę zawartą na czas nieokreślony. Każda ze stron przedmiotowej umowy ma prawo do jej wypowiedzenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 2 k.p.). Do tego rodzaju umów nie znajdzie również zastosowania art. 33 k.p., w myśl którego „Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.”.

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz 141 z poź. zm.).