Umowa zawarta na czas określony

Cechą charakterystyczną umów zawieranych na czas określony jest to, iż w momencie ich zawarcia strony określają czas ich obowiązywania. W sytuacji, gdy strony tego nie uczynią, umowę uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Bardzo ważne jest, aby moment zakończenia umowy był w niej określony precyzyjnie, w taki sposób by nie budził wątpliwości co do okresu na jaki umowa została zawarta. Podkreślenia wymaga, iż umowy zawierane na czas określony są umowami najczęściej zawieranymi po umowach zawieranych na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia przyszłego i pewnego (art.116 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Umowa o pracę na czas określony, może być zawarta w formie pisemnej, ale również w sposób dorozumiany zgodnie z treścią art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p.. W takim przypadku koniecznym jest, aby z okoliczności zawarcia umowy i zachowania stron wynikało, że miały one wolę zawarcia umowy o pracę na czas oznaczony. W przepisach prawa pracy nie został określony minimalny ani maksymalny okres na który może być zawarta umowa o pracę na czas oznaczony. W tej kwestii decydujące znaczenie ma wola stron stosunku pracy.

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz 141 z poź. zm.).
-ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z poź. zm.).