Umowa zawarta na czas nieokreślony

Najbardziej dogodnym dla pracownika sposobem nawiązania stosunku pracy jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony. Uważana jest ona za podstawową formę zatrudniania pracowników. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta przede wszystkim na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Podkreślenia wymaga, iż w sytuacji, gdy strony w umowie o pracę nie określą terminu na który została ona zawarta lub gdy postanowienia w tym zakresie są niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, umowę o pracę w takim przypadku uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Na uwagę zasługuje również fakt, iż kodeks pracy stwarza możliwość przekształcenia umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony, jak również umowy zawartej na czas nieokreślony, w umowę zawartą na czas określony.

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. Nr 24, poz 141 z poź. zm.).