Od 18 października 2015 roku nabędziemy spadek z ograniczeniem odpowiedniości za długi spadkowe

W obowiązującym do dnia 17 października 2015 roku stanie prawnym, przepis art. 1015 § 2 zd. 1 kodeksu cywilnego nakazywał traktować osobę, która w ciągu sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku nie złożyła stosowanego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub też o odrzuceniu spadku, jako osobę przyjmującą spadek wprost. Brak oświadczenia w tym terminie prowadził więc do nieograniczonej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

Nowe przepisy bardziej zabezpieczają interesy majątkowe spadkobierców. Znowelizowany art. 1015 k.c. stanowi, iż oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania. Jednak, gdyby tego nie uczynił w wyżej wskazanym terminie to zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. uważa się, iż przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza, iż spadkobierca przyjmuje spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Ograniczeniem tym jest wartość odziedziczonego majątku. Po nowelizacji przepisów nie będzie już sytuacji, w której spadkobiercy nabywali długi spadkodawcy, często nawet nie zdając sobie z tego faktu sprawy.

Opracowano na podstawie;
-ustawy Kodeks Cywilny.