REGULAMIN BEZPŁATNYCH

PORAD PRAWNYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mariusza Skórskiego.

 2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Kancelaria - Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusza Skórskiego z siedzibą w Oleśnicy, ul. Staszowska 111 A, 28-220 Oleśnica.

  2. Porada prawna - bezpłatna porada prawna.

  3. Strona - każda osoba korzystająca z Porady prawnej.

  4. Regulamin - regulamin bezpłatnych porad prawnych udzielanych w Kancelarii.

§ 2 Zasady udzielania Porad prawnych

 1. Porady prawne udzielane są w siedzibie Kancelarii w terminie i czasie wyznaczonym przez Kancelarię.

 2. Informacja o terminie i czasie udzielania porad prawnych, każdorazowo jest zamieszczana na stronie internetowej www.kancelaria-skorski.pl w zakładce Pro Bono/Aktualności.

 3. Porady udzielane są w formie ustnej przez prawników Kancelarii podczas wizyty Strony w siedzibie Kancelarii.

 4. Czas przeznaczony na udzielenie porady nie powinien przekraczać 30 minut.

 5. Porady prawne obejmują wszystkie dziedziny prawa, wchodzące w zakres działalności Kancelarii,

 6. Porady prawne nie obejmują dokonywania analizy dokumentacji sprawy i są udzielane w oparciu o stan faktyczny zaprezentowany przez Stronę.

 7. W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających poświęcenia znacznej ilości czasu na ich analizę, Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Porady prawnej.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Strona zamierzająca skorzystać z Porad prawnych akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.kancelaria-skorski.pl w zakładce Pro Bono/Regulamin oraz w siedzibie Kancelarii.

 3. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej www.kancelaria-skorski.pl w zakładce Pro Bono/Regulamin. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie tygodnia od jego ogłoszenia.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2014 roku.