Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych (Klientów indywidualnych), jak i do małych oraz dużych przedsiębiorstw.

Pomoc prawna, jakiej udziela Kancelaria, polega głównie na reprezentowaniu Klientów przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej. Kancelaria udziela również porad prawnych, sporządza umowy oraz przygotowuje kompleksowe opinie prawne. Możliwe jest także podjęcie dłuższej współpracy w ramach bieżącej obsługi prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców.

 

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

Prawa cywilnego, w tym m.in. sprawy:

 • o zapłatę
 • o zasiedzenie
 • o ochronę własności
 • o ochronę posiadania
 • o zniesienie współwłasności
 • o ustanowienie służebności
 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • dotyczące roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • spadkowe w tym, stwierdzenie nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku, dział spadku
 • rodzinne w tym, rozwodowe, o separację, alimentacyjne, regulowanie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego
 • z zakresu prawa pracy

 

 

Prawa gospodarczego:

 • Kancelaria świadczy swoje usługi również na rzecz podmiotów gospodarczych. Zapewniamy kompleksową reprezentację przed sądami powszechnymi oraz urzędami. Przygotowujemy umowy oraz opinie prawne. Usługi świadczone przez Kancelarie mogą mieć charakter stałej współpracy bądź doraźny, w zależności od potrzeb Klienta.

 

 

Prawa karnego, w tym m.in. sprawy:
 
 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • o przestępstwa przeciwko środowisku
 • o przestępstwa przeciwko wolności
 • o przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • o przestępstwa przeciwko seksualnej i obyczajności
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • o przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • o przestępstwa przeciwko mieniu
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • o wykroczenia
 • toczące się po uprawomocnieniu wyroku na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego

 

Prawa administracyjnego:

 • Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach przed urzędami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji oraz skargi do sądów administracyjnych.

 

Poza wyżej wymienionymi usługami prawnymi, Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu innych dziedzin prawa, dostosowując się do Państwa potrzeb i problemów.