Jak zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej

Do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku CEIDG -1. Może on zostać złożony osobiście, drogą elektroniczną, listem poleconym na adres urzędu gminy lub przez pełnomocnika działającego na mocy ważnego pełnomocnictwa.
W następstwie złożenia wniosku, CEIDG przesyła odpowiednie dane z wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG niezbędne dla skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru CEIDG może również dojść na skutek wydania decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy:
  1. doszło do uprawomocnienia wyroku sądu zakazującego przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej;
  3. przedsiębiorca nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o wznowienie zawieszonej działalności gospodarczej;
  4. wpis został dokonany z naruszeniem przepisów prawa;
  5. wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Na skutek zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku uiszczania opłat od czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT. Z chwilą zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca przestaje być płatnikiem podatku VAT i w związku z tym jest zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia VAT – Z. Przedsiębiorca kończący działalność gospodarcza winien również dokonać sporządzenia spisu z natury towarów. Informację o przeprowadzonym spisie z natury oraz ustalonej na jego podstawie wartości i kwocie podatku należnego, przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć wraz deklaracją podatkową składaną za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnicy którzy zostali zwolnieni od obowiązku uiszczania opłat z tytułu podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieni są również z obowiązku sporządzenia spisu (odnosi się to do podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. złotych oraz podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. złotych).

Podkreślenia wymaga, że pomimo zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, wierzyciele przedsiębiorcy będą uprawnieni do dochodzenia od przedsiębiorcy przysługujących im należności powstałych przed datą zakończenia działalności gospodarczej. 

Opracowano na podstawie;
-ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku ( Dz. U. Nr 173 poz.1807 z póź. zm.).
-ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr. 54, poz. 535 z póź. zm.).