Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Na wstępie omawianego zagadnienia podkreślić należy, iż osoby fizyczne, które mają zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG. CEIDG jest prowadzona w formie elektronicznej przez Ministra Gospodarki i stanowi system umożliwiający za pośrednictwem Internetu rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. CEIDG zawiera wykaz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Za pośrednictwem systemu CEIDG można online dokonać złożenia wniosku o:

 1. wpis do ewidencji;
 2. zawieszenie działalności;
 3. wznowienie działalności;
 4. zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności);
 5. wykreślenie z ewidencji.

W myśl art. 25 u.s.d.g. wpisowi do CEIDG podlegają:

 1. Firma przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz ewentualna nazwa firmy) oraz jego numer PESEL;
 2. Data urodzenia przedsiębiorcy;
 3. Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy;
 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 5. Informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 6. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza; w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeśli został utworzony, dane te powinny być zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 7. Adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej (o ile został zgłoszony do CEIDG);
 8. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 9. Określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 10. Informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 11. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
 12. Dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
 13. Informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 14. Informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
 15. Informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 16. Informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 17. informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 18. Informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 19. Informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 20. Informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nim;
 21. Informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Poniżej zostały opisane działania, jakie należy podjąć, aby móc rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

Osoba fizyczna mająca zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na stosownym formularzu, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
1) osobiście albo
2) wysłany listem poleconym.
 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, a następnie potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Kolejnym krokiem jest przekształcenie wniosku przez Organ gminy na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, lub podpisanie go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisanie go w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania. Organ przesyła wniosek do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonują, odpowiednio, organ gminy i minister właściwy do spraw gospodarki.

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, , zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Opracowano na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku ( Dz. U. Nr 173 poz.1807 z póź. zm.).